čím sa zaoberáme

Spoločnosť INMAKO s.r.o. sa zaoberá problematikou ochrany pred požiarmi, bezpečnosou a ochranou zdravia pri práci, predáva hasiace prístroje, požiarne vodovody a príslušenstvo.

Medzi naše aktivity patria:

Profil firmy

Problematika v oblasti ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je veľmi široká a vyžaduje si odborné vedomosti z rôznych vedných disciplín.

Vieme, že pri zabezpečovaní chodu Vašich firiem máte dos iných problémov a nie ešte sledova legislatívu a predpisy na zabezpečenie ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Ušetríme Vám tak mnoho času, energie a financie z istoty, že Vám nehrozí postih v prípade kontroly zo strany štátneho dozoru.

Aby ste boli zbavení týchto starostí, ponúkame Vám naše služby.



Poslanie firmy - firma INMAKO s.r.o.

Spoločnos INMAKO s.r.o. vznikla za účelom poskytovania komplexných služieb v oblasti ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Od samého začiatku je hlavným cie¾om firmy vybudova dynamickú a progresívnu firmu, ktorá by svojimi službami a sortimentom bola schopná uspokoji potreby firiem rôznych ve¾kostí. Pri realizácii našich služieb sa sústreïujeme na h¾adanie optimálnych riešení pre všetkých zákazníkov s oh¾adom na špecifiká každého z nich. Účelom je zákazníkovi poskytnú službu "ušitú priamo na mieru".

Veríme, že si zákazníci nájdu v našej firme silného a spoľahlivého partnera s dlhoročnými skúsenosami v oblasti ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, schopného trvalo poskytova kvalitné služby a osvedčené, sspoľahlivé produkty.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami

Ing. Martin Korba - konateľ spoločnosti